Aktivity nadácie v roku 2010

Milí naši dobrodinci a ľudia dobrej vôle!

      Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v roku 2010 aj vďaka Vašej finančnej pomoci podporila viacero aktivít pre seminaristov a prispela k obnove Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.

Z mnohých činností uvádzam aspoň niektoré:

  • finančne pomohla seminaristom so sociálne slabších rodín,
  • finančne podporila duchovné a spoločenské aktivity seminaristov,
  • finačne podporila publikačnú činnosť,
  • zakúpila nové osobné motorové vozidlo,
  • zakúpila konferenčné stoličky do auly,
  • zakúpila stoličky pre seminaristov,
  • zakúpila stoly do multimediálnej miestnosti,
  • financovala výmenu dverí v bloku B.

       Touto cestou vám chcem v mene našej nadácie vyjadriť vrelé poďakovanie za váš priaznivý postoj k našej nadácii, ktorý ste vyjadrili aj finančnou pomocou.


Úprimné Pán Boh zaplať!

V úcte a vďačnosti

Dušan Škrabek, správca nadácie