Informácie o štúdiu

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2021/2022

Všeobecné informácie o podávaní prihlášky na štúdium

Adresa na podávanie prihlášky:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologický inštitút v Spišskom Podhradí
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie

Bankové údaje:

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko študenta - „PP“

Variabilný symbol: 1510501, Konštantný symbol: 0308

Prílohy k prihláške (originály alebo úradne overené kópie):

  • rodný list
  • maturitné vysvedčenie (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii), pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom
  • štruktúrovaný životopis
  • lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole – je súčasťou prihlášky
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35€/prihláška

Postup prihlásenia na štátne skúšky

Oznamujeme študentom, že prihlasovanie na štátne skúšky je cez AIS. Študent sa môže prihlásiť /odhlásiť na danú štátnicu najneskôr 14 dní pred dňom konania štátnice.
Upozorňujeme, že po tomto termíne systém neumožňuje prihlásenie/odhlásenie. V prípade nejasností, resp. problémov pri prihlasovaní, kontaktujte vo vlastnom záujme študijné oddelenie.

Postup:
Na hlavnej stránke po prihlásení si vyberte Štátne skúšky - klik na +prihlásiť na termín (ukážu sa Vám predmety ŠS - Bc.- 4 predmety, Mgr. – 5 predmetov) kliknem ľavé Ctrl podržať a súčasne zakliknúť každý predmet (zamodriť) na konci potvrdiť Ok.

Dátum zaradenia – zabezpečí študijné oddelenie
Presný zoznam zaradenia študentov do komisií bude zverejnený týždeň pred štátnymi skúškami.