Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka 2016 – 2018

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a na Teologickom inštitúte TF v Spišskom Podhradí.


Termín uzávierky žiadostí je
30. októbra 2016 do 24.00 hod.