Informácie pre kandidátov

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

www.ku.sk                                                                    tel.: +421 53 419 41 26
repkova@kapitula.sk                                                      fax: +421 53 419 41 23

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Termín podania prihlášky na štúdium pre magisterský študijný program katolícka teológia (kandidáti kňazstva)do 28. februára 2014

Termín konania prijímacej skúšky: 10.-11. júna 2014

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €

Deň otvorených dverí: 11. mája 2014

 

Adresa na podávanie prihlášky:        Katolícka univerzita v Ružomberku
                                                        Teologický inštitút v Spišskom Podhradí
                                                        Spišská Kapitula 12
                                                        053 04 Spišské Podhradie

Bankové údaje:                                Banka: Štátna pokladnica
                                                        Názov účtu:
                                                            Katolícka univerzita v Ružomberku
                                                            Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
                                                            Spišská Kapitula 12
                                                            053 04 Spišské Podhradie
                                                        Číslo účtu: 7000085886/8180
                                                        Informácia pre prijímateľa:
                                                             Meno a priezvisko študenta - „PP“
                                                        Variabilný symbol: 141501
                                                        Konštantný symbol: 0308

 

Prílohy k prihláške (originály alebo úradne overené kópie):

 • rodný list
 • maturitné vysvedčenie (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii), pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom
 • štruktúrovaný životopis
 • lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole – je súčasťou prihlášky
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35€/prihláška
 • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná
 • krstný list so záznamom o birmovke
 • sobášny list rodičov z farského úradu


Kritériá pre prijatie na štúdium Katolícka teológia:

 • prospech na strednej škole: max. 20 bodov
 • písomný test: max. 80 bodov
 • písomná práca: max. 20 bodov
 • ústny pohovor: max. 20 bodov

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke TF KU a Teologického inštitútu.
Na jednej prihláške sa možno uchádzať len na jeden študijný program.
Pre kandidátov denného štúdia Katolíckej teológie je zabezpečené ubytovanie.
 

Poplatok za prijímacie konanie: 35,– € / prihláška

Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Štandardná dĺžka štúdia pri študijnom programe katolícka teológia: 6 rokov

Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: denné štúdium 30

 

Študijné materiály na prijímacie pohovory programu Katolícka teológia:

 • gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
 • Sväté písmo
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi (SSV 1998)
 • Dejiny týkajúce sa Katolíckej cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu.


Uplatnenie absolventov:

Absolvent magisterského študijného programu katolícka teológia po kňazskej vysviacke sa uplatní ako rímskokatolícky kňaz. O jeho zadelení a uplatnení v spoločnosti rozhoduje vlastný ordinár (diecézny biskup alebo rehoľný predstavený); ako kňaz v pastorácii sa venuje duchovnej formácii ľudí v spoločenstve, ktoré mu je zverené. Vysvätení kňazi ako aj absolventi laici sa môžu venovať vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne prednášaniu teologických disciplín na vysokých školách; svoje uplatnenie nachádzajú v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách katolíckej Cirkvi, ale aj v iných povolaniach vyžadujúcich široký rozhľad humanitného zamerania.

 

Hranice bodov za maturitnú skúšku si môžete pozrieť tu.