DUCHOVNÁ OBNOVA OTCOV V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Uplynulý víkend od 10. do 12. marca 2023 sa už po druhý krát uskutočnila v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule Duchovná obnova pre otcov, ktorej sa zúčastnilo okolo 55 manželov a otcov rodín. Aj tentokrát sa niesla v duchu slov proroka Malachiáša: „On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom“ (Mal 3,24).

Duchovná obnova bola s rovnakou témou ako na jeseň minulého roka, opäť s otcom Jurajom Sedláčkom, avšak s novými tvárami manželov a otcov zo všetkých strán Spišskej diecézy a iných diecéz Slovenska.Otcovia našich rodín sa prišli posilniť vo viere, modliť sa, vzájomne zdieľať a tak sa povzbudiť navzájom vo vedomí, že rozličné okolnosti a často náročné situácie života sú súčasťou manželstva, otcovstva a výchovy detí aj u toho, ktorí stojí vedľa mňa, a že na tejto ceste nikto nie je sám. Otec Juraj otcov počas týchto dní povzbudzoval k odvahe žiť vieru v Boha uprostred svojich rodín a byť manželmi a otcami, ktorí odzrkadľujú Boha-Otca uprostred dnešného sveta, ktorý znevažuje a degraduje rolu otca, ktorý má v rodine nenahraditeľné miesto.

Duchovná obnova začala v piatok vo večerných hodinách spoločnou večerou a pokračovala úvodným vovedením do témy obnovy. Spoločnou modlitbou krížovej cesty a slávením svätej omše v seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého si prítomní otcovia rodín vyprosovali požehnaný čas, ktorý prišli stráviť na Spišskú Kapitulu. Sobotný program sa niesol v duchu prednášok, v atmosfére modlitby a vzájomného zdieľania v skupinách, kde sa mohli otcovia vzájomne povzbudiť. Predpoludním nechýbalo slávenie svätej omše, kde v homílii otec Juraj priblížil podobenstvo o márnotratnom synovi, kde okrem iného parafrázujúc zaznelo: „chceme si uvedomiť, ako syn kráča avšak otec uteká k synovi; pozorujeme, ako pripravenú reč syna otec nenechá vypovedať, aby v ňom obnovil synovstvo a nedovolí mu zostúpiť do pozície sluhu; pozerajme aký je Boh, takto Boh miluje, toto je náš Boh – Boh, ktorý miluje syna, hoci bol stratený“. 

Popoludňajší program pokračoval v možnosti spoznať krásy Spišskej Kapituly. Osobitnú pozornosť vzbudila možnosť odborného sprevádzania po Spišskej Kapitule, v Katedrále sv. Martina ako aj v biskupskej rezidencii s možnosťou navštíviť miesta, ktoré sa spájajú so životom i s väznením Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Moje veľké poďakovanie patrí Mgr. Vladimírovi Olejníkovi, ktorý je archivárom spišského biskupstva a v kňazskom seminári prednáša latinský jazyk. Práve on sa ujal tejto úlohy a mužom ponúkol odborný výklad z rôznych optík ako možno vidieť a poznať Spišskú Kapitulu a jej skvosty, tak v sakrálnom ako aj duchovnom a osobnostnom rozmere. Modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu sa otvoril posledný poobedný blok prednášok, ktorý sa zavŕšil spoločnou večerou vo forme švédskych stolov v atmosfére vzájomných rozhovorov. Po večery bolo v programe kinofórum s diskusiou. Celý deň sme ukončili eucharistickou adoráciou v seminárnej kaplnke, kde si otcovia vyprosovali Božie požehnanie pre svoje manželstvá a rodiny.

Nedeľa bola posledným dňom duchovnej obnovy. Jej mimoriadnym okamihom bolo slávenie svätej omše v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. V homílii sa prihovoril rektor kňazského seminára Peter Majda, ktorý v duchu evanjelia, ktoré predstavovalo udalosť Samaritánky a jej stretnutie s Ježišom pri Jakubovej studni, upriamil pozornosť na skutočnosť, že čím sme pri Ježišovi bližšie, tým viac sa mení naše srdce a my ho stále lepšie poznávame, ako aj to čo jeho prítomnosť spôsobuje v našom živote. Po svätej omši pokračoval program neformálnym stretnutím pri káve spolu s otcom biskupom Jánom. Záverečné slovo povzbudenia od otca Juraja, vzájomné zdieľanie z prežitých dní a spoločný obed ukončili duchovnú obnovu otcov.

Veríme, že tento požehnaný čas prinesie veľa Božieho požehnania do rodín otcov, ktorí sa tejto duchovnej obnovy zúčastnili, a že sa nekonala posledný krát.

Veľké poďakovanie za požehnaný čas tohto víkendu patrí predovšetkým Bohu, ktorého požehnanie a blízkosť sme všetci vnímali. Ďakujem otcovi Jurajovi Sedláčkovi, ktorý sa venuje mladým a osobitne mužom a otcom, za jeho povzbudivé slová a zvlášť za jeho modlitby a obety za všetkých účastníkov obnovy. Špeciálne chcem poďakovať našim sestričkám a kuchárkam v kuchyni, ako aj naším bohoslovcom za ich službu a pomoc. Nech Pán každému odmení dobro, ktoré vykonal pre otcov rodín.

 

Michal Janiga, vicerektor kňazského seminára