Poslanie

N a d a č n á  l i s t i n a
Nadácie Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka


Čl. I
Preambula

      Zmena zriaďovacej listiny nadácie zo dňa 30. 7. 1997 a štatútu nadácie zo dňa 25. 8. 1997 na nadačnú listinu v súlade s § 42.ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z.

Čl. II
Názov a sídlo nadácie

Názov nadácie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
Sídlo nadácie: Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Čl. III
Verejnoprospešný účel nadácie

1. V snahe zlepšiť podmienky Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (ďalej „Kňazský seminár“) pri uskutočňovaní vzdelávania kandidátov kňazstva a laikov a pri realizácii vedeckých projektov nadácia:

a) podporuje programy a vytvára podmienky pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj Kňazského seminára,

b) podporuje rozvoj nových študijných odborov, systém variability štúdia, permanentné vzdelávanie, rozvoj úrovne jazykových znalostí a poskytuje odborné konzultácie,

c) podporuje propagáciu cieľov Kňazského seminára ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie, informuje o rozvojových zámeroch v oblasti vzdelávacích činností ako aj o ďalších aktivitách zameraných na zabezpečenie jej prosperity,

d) podporuje vydavateľskú činnosť, predovšetkým pre zabezpečenie zámerov študijných programov, vydávaním zborníkov a pracovných materiálov,

e) organizuje a technicky, materiálne a personálne pomáha zabezpečovať vzdelávacie semináre, akadémie, spoločenské podujatia a duchovné aktivity seminaristov, študentov a pedagógov,

f) napomáha vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj osobnosti seminaristov a študentov Kňazského seminára,

g) napomáha rozvoj spolupráce Kňazského seminára s inštitúciami vysokého školstva a vedy na Slovensku i v zahraničí,

h) podporuje integračné aktivity seminaristov Kňazského seminára s rizikovou a postihnutou mládežou,

i) podporuje vytvorenie vhodných podmienok na bývanie seminaristov, študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov Kňazského seminára,

j) podporuje účasť pedagógov Kňazského seminára na vedeckých projektoch a študijné pobyty seminaristov, študentov i zamestnancov Kňazského seminára na Slovensku a v zahraničí,

k) poskytuje výpomoc seminaristom a študentom Kňazského seminára zo sociálne slabších rodín,

l) napomáha pri nedostatočnom financovaní prevádzky a vzdelávaní seminaristov a študentov Kňazského seminára,

m) podporuje propagáciu a rozvoj tvorivej vedeckej práce ako základu pre poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania,

n) podieľa sa na zvyšovaní spoločenského ocenenia práce pedagógov a na podpore talentovaných seminaristov a študentov Kňazského seminára,

o) podporuje investičné programy na udržiavanie a rekonštrukciu kultúrnych hodnôt Spišskej Kapituly.

Čl. IV
Zakladateľ nadácie

      Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka so sídlom v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, zastúpená správcom nadácie.

Čl. V
Hodnota nadačného imania

      Hodnota nadačného imania vytvorená nadáciou v súlade s § 42.ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. je 6.638,- € a tvoria ju peňažné prostriedky.


Čl. VI
Doba zriadenia nadácie

      Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Čl. VII
Orgány nadácie

a) správna rada,

b) správca nadácie,

c) revízor.

Čl. VIII
Správna rada

1. Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

2. Správna rada:

a) rozhoduje o zrušení nadácie,

b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora,

c) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,

d) vymenúva likvidátora,

e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,

f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,

g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,

h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,

i) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.

3. Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. g).

4. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné obdobie správnej rady je päťročné.

5. Členstvo v správnej rade je nezlúčiteľné s funkciou správcu, alebo iného orgánu tej istej nadácie.

6. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie.

7. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.

8. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia, alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, prijať žiadne rozhodnutie.

9. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady.

10. Členstvo v správnej rade zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade

c) odvolaním správnou radou

d) smrťou.

11. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady.

12. Správna rada sa schádza spravidla každých šesť mesiacov, najmenej však raz za rok a vždy, keď ju zvolá predseda.

13. Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

14. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

15. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa čl. VIII ods. 2 písm. a) a b). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámení lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.

 


Čl. IX
Správca nadácie

1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.

3. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie.

4. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.

5. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je päťročné.

6. Správna rada odvoláva správcu nadácie, ak:

a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,

b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

7. Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak:

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,

c) stratil dôveru členov správnej rady.

8. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

9. Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 6 a 7 alebo sa správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 8, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

10. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 7 písm. c) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

11. Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.


Čl. X
Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie.

2. Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre revízora platia primerane ustanovenia o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.

3. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

4. Revízor najmä:

a) kontroluje vedenie účtovníctva,

b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

Čl. XI
Členovia orgánov

1. Členovia správnej rady

    a) doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - predseda správnej rady

    b) Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. - člen správnej rady

    c) ThLic. Martin Majda, PhD. - člen správnej rady

    d) ThLic. František Fudaly, PhD. - člen správnej rady

    e) ICLic. Dušan Škrabek - člen správnej rady

2. Správca nadácie

    ThDr. Michal Janiga, PhD.

3. Revízor

    Ing. Peter Jurečko

Čl. XII
Nakladania s majetkom nadácie

1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci kalendárny rok.

2. Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na:

a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,

b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu fondu,

c) prevádzku nadácie,

d) odmenu za výkon funkcie správcu,

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,

f) mzdové náklady,

g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

4. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľnosti do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

7. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

8. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky.

9. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu:

a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,

b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,

c) hypotekárnych záložných listov,

d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,

e) nehnuteľností.

 


Čl. XIII
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie

a) Kňazský seminár,

b) seminaristi, študenti a zamestnanci Kňazského seminára.

Čl. XIV
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám

a) musia byť seminaristami a študentmi Kňazského seminára,

b) musia byť zamestnancami Kňazského seminára.

Čl. XV
Účtovníctvo

1. Nadácia vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve.

2. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.

3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

Čl. XVI
Výročná správa

1. Nadácia vypracuje po skončení kalendárneho roka výročnú správu v lehote do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Najneskôr do 31. mája zasiela nadácia po jednom výtlačku výročnej správy ministerstvu. Najneskôr do 31. mája zasiela nadácia výrok audítora na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

3. Výročná správa nadácie obsahuje:

a) prehľad činnosti vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie,

b) ročnú účtovnú závierku, vyhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej závierke,

c) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,

d) celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie,

e) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období,

f) prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkov nadačných fondov,

g) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.

Čl. XVII
Zrušenie nadácie

Nadácia sa zrušuje:
a) rozhodnutím správnej rady,

b) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,

c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d) rozhodnutím zakladateľa , ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.

Čl. XVIII
Zánik nadácie a spôsob majetkového vyrovnania

1. Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácii. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, na ktorú sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 34/2002 Z.z..

2. Likvidácia sa nevyžaduje ak:

a) majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,

b) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.

3. Likvidátor je povinný zostatok nadácie ponúknuť inej registrovanej nadácii, ktorá má podobný verejnoprospešný účel.

Čl. XIX

Táto nadačná listina nadobúda účinnosť dňom zápisu do registra nadácií.