DTPP v Spišskej diecéze

 

Štatút diecézneho tímu pre pastoráciu povolaní

 

1. ŠTRUKTÚRA

 

1. Diecézny tím pre pastoráciu povolaní (DTPP) je orgánom pri Pastoračnej rade Spišskej
diecézy a pracuje z poverenia diecézneho biskupa.

2. Tím tvoria:
- predseda – kňaz – menovaný diecéznym spišským biskupom za direktora pre pastoráciu
povolaní v diecéze; na dobu – podľa určenia diecézneho biskupa.
- členovia tímu – kňazi, rehoľníci, alebo rehoľné sestry, pôsobiaci na území Spišskej diecézy,
menovaní diecéznym biskupom za členov DTTP; na dobu – podľa určenia diecézneho
biskupa. V prípade ukončenia pastoračnej služby niektorého člena tímu v Spišskej diecéze
jeho členstvo v DTPP zaniká a na jeho miesto nastúpi diecéznym biskupom vymenovaný
nový člen.

 

2. CIEĽ A ÚLOHY

 

1. Hlavným cieľom DTPP je inšpirovať pastoračné aktivity pre vzbudzovanie, rozpoznanie
a sprevádzanie povolaní ku kňazstvu a k zasvätenému životu.

2. Medzi úlohy DTPP patrí najmä:
- koordinovať pastoračné aktivity a napomáhať komunikácii v oblasti pastorácie povolaní
medzi diecéznymi kňazmi, zasvätenými osobami a laickými hnutiami;
- spolupracovať s Celoslovenským tímom pre pastoráciu povolaní, ktorý dohliada na činnosť
diecéznych tímov pre pastoráciu povolaní;
- šíriť apoštolát modlitby za povolania;
- pripravovať program a materiály pre pastoráciu povolaní;
- zúčastňovať sa na celoslovenských stretnutiach koordinátorov pre pastoráciu povolaní;
- pravidelne informovať o svojej činnosti svojho diecézneho biskupa.

 

3. METÓDY PRÁCE

 

1. DTPP sa zúčastňuje spravidla dvakrát v roku na pracovno-formačnom stretnutí
koordinátorov pre pastoráciu povolaní.

2. Stretnutia DTPP zvoláva predseda tímu, spravidla dvakrát v roku.

3. DTPP pôsobí v rámci kompetencií, ktoré mu udeľuje diecézny biskup a vo farnostiach
s vedomím miestneho farára.

 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Štatút podlieha schváleniu diecézneho biskupa.

2. V prípade nejasností o niektorých ustanoveniach tohto štatútu výklad podáva diecézny
biskup.

 

V Spišskom Podhradí 14.4.2021                Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor

 

Direktor:
ThLic. Martin Majda, PhD.
Kontakt: rektorat@kapitula.sk

 

Členovia tímu:
Mgr. Ľuboš Laškoty
Mgr. Roman Saniga
Sr. Hyacinta Kamasová