Činnosť

a) podporuje programy a vytvára podmienky pre vznik a realizáciu projektov podporujúcich všestranný rozvoj Kňazského seminára,

b) podporuje rozvoj nových študijných odborov, systém variability štúdia, permanentné vzdelávanie, rozvoj úrovne jazykových znalostí a poskytuje odborné konzultácie,

c) podporuje propagáciu cieľov Kňazského seminára ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie, informuje o rozvojových zámeroch v oblasti vzdelávacích činností ako aj o ďalších aktivitách zameraných na zabezpečenie jej prosperity,

d) podporuje vydavateľskú činnosť, predovšetkým pre zabezpečenie zámerov študijných programov, vydávaním zborníkov a pracovných materiálov,

e) organizuje a technicky, materiálne a personálne pomáha zabezpečovať vzdelávacie semináre, akadémie, spoločenské podujatia a duchovné aktivity seminaristov, študentov a pedagógov,

f) napomáha vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj osobnosti seminaristov a študentov Kňazského seminára,

g) napomáha rozvoj spolupráce Kňazského seminára s inštitúciami vysokého školstva a vedy na Slovensku i v zahraničí,

h) podporuje integračné aktivity seminaristov Kňazského seminára s rizikovou a postihnutou mládežou,

i) podporuje vytvorenie vhodných podmienok na bývanie seminaristov, študentov, pedagógov a ostatných zamestnancov Kňazského seminára,

j) podporuje účasť pedagógov Kňazského seminára na vedeckých projektoch a študijné pobyty seminaristov, študentov i zamestnancov Kňazského seminára na Slovensku a v zahraničí,

k) poskytuje výpomoc seminaristom a študentom Kňazského seminára zo sociálne slabších rodín,

l) napomáha pri nedostatočnom financovaní prevádzky a vzdelávaní seminaristov a študentov Kňazského seminára,

m) podporuje propagáciu a rozvoj tvorivej vedeckej práce ako základu pre poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania,

n) podieľa sa na zvyšovaní spoločenského ocenenia práce pedagógov a na podpore talentovaných seminaristov a študentov Kňazského seminára,

o) podporuje investičné programy na udržiavanie a rekonštrukciu kultúrnych hodnôt Spišskej Kapituly.