Poďakovanie a forma pomoci

V mene Správnej rady Nadácie Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí (NKS)

vyslovujem úprimné poďakovanie

všetkým štedrým darcom za milodary a duchovnú podporu. Je to prejav univerzálnosti a spolupatričnosti v Cirkvi, ale aj prejav štedrosti a veľkorysosti srdca každého darcu. Všetkých darcov a dobrodincov sprevádzame svojimi modlitbami, zvlášť každú sobotu, keď sa za našich dobrodincov spoločne modlíme aj pri svätej omši. Veríme, že dobrotivý Pán bohato odmení a zahrnie všetkých darcov a dobrodincov svojim požehnaním a milosrdnou láskou.

Pán Boh zaplať!

doc. ThDr. Peter Majda, PhD, predseda Správnej rady nadácie 

 

 

 

Ak chcete mať aj Vy účasť na napĺňaní cieľov a poslania Nadácie kňazského seminára v Spišskom Podhradí, môžete darovať 2% z dane tejto Nadácii, prípadne môžete prispieť na účet Nadácie:

 

IBAN: SK96 0200 0000 0000 6823 8592

Názov: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka

Sídlo: Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské Podhradie

IČO: 319 572 93

DIČ: 2020733594