Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka na rok 2020

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v súlade s Čl. III., bod 1, písm. a), b)
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia v oblastiach: katolícka teológia, sociálna práca, cirkevná hudba, kultúra a umenie.

Podmienkou je, aby hlavný riešiteľ bol zamestnancom  Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a vysokoškolským pedagógom na Teologickom inštitúte TF v Spišskom Podhradí.

Termín uzávierky žiadostí je
30. októbra 2019.