Teologický inštitút

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Teologický inštitút
Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

 

Teologický inštitút (TI KU) v Spišskom Podhradí je v zmysle akademických predpisov vedecko-pedagogické pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku afiliované k Teologickej fakulte (TF KU) v Košiciach. Na základe afiliácie TI KU k Teologickej fakulte metodicky usmerňuje toto pracovisko dekan TF KU. Vedúcim pracovníkom TI KU v Spišskom Podhradí je moderátor Teologického inštitútu, ktorého na základe výberového konania menuje a odvoláva rektor KU, ktorému je moderátor priamo podriadený. Menovaniu alebo odvolaniu predchádza súhlas diecézneho biskupa, veľkého kancelára a dekana TF KU. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí sa ponúka štúdium v troch študijných programoch:

1. Katolícka teológia (Mgr.)

2. Sociálna práca (Bc. a Mgr.)

3. Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby (Bc. a Mgr.)

OZNAMY A PODUJATIA

08.04.2022 Cesta svätosti

Cesta svätosti je brožúrka o blahoslavenom Carlovi Acutisovi, v ktorej sa nachádza novéna a litánie. Brožúrka je dostupná v slovenskom i talianskom jazyku a medzi mladými na Slovensku i v Taliansku vyvolala veľký ohlas aj kvôli tomu, že obsahuje odkazy v podobe QR kódov. Na tvorbe publikácie aktívne spolupracovali študenti katolíckej teológie.

08.04.2022 Spevník bohoslovcov

Spevník bohoslovcov je vysokoškolskou učebnicou liturgického spevu a modlitieb. Publikácia vyšla v roku 2020 s podporou grantu: NKS Gr. 16.11.18 pod názvom - Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko. Na tvorbe publikácie aktívne spolupracovali aj študenti katolíckej teológie.

08.12.2021 Mariánska akadémia

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 sa o 11.00 vo veľkej aule kňazského seminára v rámci komunity seminaristov konala Mariánska akadémia.

15.10.2021 Spolupráca so zahraničnou univerzitou sa rozvíja

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule a Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívili v piatok 1. októbra 2021 najvyšší predstavitelia Západo-ukrajinskej národnej univerzity (ZUNU) v Ternopile, aby dohodli spoluprácu vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti.

20.09.2021 Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Teologický inštitút v Spišskom Podhradí Vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kvalita – trvalá výzva a pilier celostného manažmentu sociálnych a pastoračných služieb“, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2021 na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule.

15.06.2021 Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Študijné programy na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí: Bc. Sociálna práca, Mgr. Sociálna práca, Bc. Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, Mgr. Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, Mgr. Katolícka teológia.

23.03.2021 Publikácie projektu KEGA 017KU-4/2018 - Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

Uvedené publikácie vyšli ako výstupy projektu KEGA č. 017KU-4/2018 podporovaného grantovou agentúrou KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

08.12.2020 Mariánska akadémia

Tak, ako každý rok aj tento sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie konala v kňazskom seminári Mariánska akadémia.

20.10.2020 Karanténa a vzdelávanie

V Kňazskom seminári a na Teologickom inštitúte sa bude výučba konať dištančnou formou až do odvolania.

11.10.2020 ON LINE VYUČOVANIE

Študenti na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí budú mať vyučovanie "on line".