Rektori Kňazského seminára

 

2014-   Peter Majda

*1976  Beňadovo.
Vysvätený na kňaza v roku 2001. Od roku 2003 bol v rôznych službách na biskupskom úrade - vicekancelár, hovorca, tajomník kňazskej rady, kancelár a riaditeľ Biskupského úradu v Spišskej Kapitule. V r. 2004 získal licenciát z pastorálnej teológie na KUL v Lubline a v r. 2008 ThDr. a PhD. na TF v Košiciach. V roku 2017 sa habilitoval v odbore Katolícka teológia na Prešovskej univerzite. Vyučuje pastorálnu teológiu, homiletiku, rétoriku, pastorálnu liturgiku, pastorálnu psychológiu, pastorálnu medicínu, pastorálne a liturgické praxe a masmediálnu komunikáciu. Je prvým rektorom kňazského seminára, ktorý absolvoval formáciu a základnú teológiu v tom istom seminári po obnovení jeho činnosti.


1990-2014   Jozef Jarab

*1947  Bijacovce.
Mons., Prvý rektor po páde komunizmu. Obnovil vzdelávaciu a výchovnú činnosť kňazského seminára pre tri diecézy - Spišskú, Košickú a Rožňavskú. Profesor v odbore Katolícka teológia, bol členom Akreditačnej komisie. Vyučoval pastorálnu teológiu. V rokoch 2014-2018 rektor Katolíckej unverzity v Ružomberku. Od roku 2018 na penzii v Spišskej Kapitule.


1945-1950   Štefan Barnáš

*1900 Slovenská Ves +1964 Pezinok, pochovaný v Slovenskej Vsi.
Profesor dogmatiky, prefekt v kňazskom seminári, diecézny cenzor, riaditeľ Charity, 5.11.1949 konsekrovaný za spišského pomocného biskupa, 1950 internovaný, odsúdený, vo väzení.
Jeho biskupským heslom bolo „Ut intelligam corde“.
Viac na Významné kňazské osobnosti Spišskej diecézy.


1938-1945   František Skyčák ml.

*1899 Klin +1945, pochovaný v krypte katedrály.
Jeden z najplodnejších katolíckych publicistov svojej doby, písal filozofické úvahy, nábožensky motivované didaktické poviedky a črty, referáty o hudobnom dianí, najmä na Spiši, kritiky a recenzie domácich i zahraničných filozofických, pedagogických, psychologických, historických a náboženských prác.
Profesor filozofie, prefekt, pápežský komorník, slovenský filozof.
Viac na Významné kňazské osobnosti Spišskej diecézy.


1931-1938   Ján Ferenčík

*1888 Kežmarok +1950 Leopoldov, pochovaný v Kežmarku.
Profesor Učiteľského ústavu, špirituál v kňazskom seminári, profesor teológie, asesor, riaditeľ Ústrednej katolíckej kancelárie v Bratislave, moderátor kňazského adoračného spoločenstva, pápežský prelát, zaistený, odsúdený.
Viac na Významné kňazské osobnosti Spišskej diecézy.


1921-1931   Jozef Vojtiček

*1861 Horná Lipnica, Poľsko +1931 Spišská Kapitula, pochovaný v Zákamennom.
Školský inšpektor, asesor, dekan, kanonik, generálny vikár, prelát.
Venoval sa hlavne práci s mládežou a školám.


1919-1921   Ján Vojtaššák

*14.11.1877 Zákamenné +4.8.1965 Říčany pri Prahe. Pochovaný v Zákamennom, telesné pozostatky prenesené do katedrály sv. Martina na Spišskej Kapitule.
Pre slovenské presvedčenie bol často prekladaný na rôzne fary. Ako veličiansky farár vykonával od r. 1919 aj úrad riaditeľa biskupskej kancelárie. Konsekrovaný na biskupa pre Spišskú diecézu bol v Nitre 13. februára 1921 ako jeden z prvých troch slovenských biskupov. V roku 1922 zaviedol v diecéze večitú poklonu Oltárnej Sviatosti, r. 1925 viedol diecéznu synodu, r. 1932/33 prestaval budovu seminára a Učiteľského ústavu. V rokoch 1940-1945 bol členom a podpredsedom Štátnej rady (reprezentatívneho orgánu) Slovenskej republiky. R. 1950 internovaný, väznený, 1951 odsúdený na 24 rokov, peňažný trest 500 000 Kčs a stratu celého majetku i občianskych práv. R. 1963 amnestovaný, ale nútene musel žiť v Senohraboch.
Jeho biskupským heslom bolo „Angelis mandavit de te“ (Anjelom dá príkaz o tebe).
V období holokaustu sa snažil o záchranu Židov a jeho zákroku u ministra Alexandra Macha sa pripisuje zásluha na zastavení židovských transportov. Po vojne bránil katolícke školstvo i Cirkev proti pokusom štátu o jej odtrhnutie od Vatikánu. Za službu Cirkvi a národu bol nielen odsúdený a väznený, ale vo väzení vystavený neobyčajnému týraniu, ktoré znášal s pokorou a trpezlivosťou. Rehabilitovaný bol až v r. 1990. Pre jeho zásluhy na priamy podnet pápeža bl. Jána Pavla II. dňa 11.12.1996 spišský biskup F. Tondra začal oficiálny proces jeho blahorečenia. Viac sem: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=10


1915-1919   Ján Jurík

*1866 v Hrabušiciach +1939.
Profesor biblika v kňazskom seminári, profesor kanonického práva a cirkevných dejín, asesor, kanonik, prepošt.


1894-1913   Viktor Horváth

*1848 Spišské Podhradie +1914.
Notár, špirituál, profesor filozofie v kňazskom seminári, profesor latinčiny, biskupský tajomník, asesor, profesor dogmatiky, riaditeľ Učiteľského ústavu, kanonik, opát.


1889-1894   Pavol Richnavský

Po druhý raz.


1887-1889   Ján Čája

*1843 v Gelnici +1890.
Profesor latinčiny v kňazskom seminári, prefekt, profesor biblika, asesor, špirituál, kanonik.


1872-1887   Pavol Richnavský

*1836 v Kolačkove +1901.
Profesor, kanonik, asesor, riaditeľ Učiteľského ústavu, pápežský komorník, opát, prelát Jeho Svätosti.


1865-1872   Karol Pisch

*1819 Solivar +1893.
Profesor biblika, advokát chudobných, asesor, kanonik, opát.


1862-1865   Jozef Berzák

*1811 Trnava +1882 Budapešť.
Dekan, asesor, kanonik.
Organizátor sociálnej a zdravotnej služby počas cholery v roku 1830. Značnú pozornosť venoval záchrane a udržiavaniu cirkevných umeleckých pamiatok, na čo poskytol aj nemalé finančné sumy.


1846-1862   Michal Labucký

*1808 Spišské Vlachy +1866 Spišská Kapitula.
Archivár, biskupský tajomník, kanonik, generálny vikár.
Ako riaditeľ Učiteľského ústavu ho zachránil pred zánikom.


1842-1846   Daniel Udránsky

Po druhý raz.


1837-1842   Dominik Biacovský

*1788 Spišská Kapitula +1869 Spišská Kapitula.
Profesor biblika, kanonik, riaditeľ Učiteľského ústavu, opát. Podporoval učiteľský spolok na Spiši. Ako rektor seminára odolal pokusom o jeho maďarizáciu. Jeho zásluhou prežil spišský klérus obdobie revolúcie 1848-1849 a nasledujúceho absolutizmu bez ujmy. Zasadzoval sa o náhradu pre kňazov za desiatky zrušené r. 1848. Na nákup kníh pre klerikov spišského seminára zložil základinu 6000 zlatých.


1826-1837   Jozef Marcinko

*1777 Klčov +1837 Spišská Kapitula.
Profesor morálky, pastorálky a pedagogiky na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, od r. 1818 jeho riaditeľ, kanonik, špirituál v kňazskom seminári.
Výborný kazateľ, podporoval bernolákovcov.


1815-1826   Daniel Udránsky

*1768 Nedeca (dnes Niedzica, Poľsko) +1846 Spišská Kapitula, pochovaný v krypte kanonikov.
Bernolákovec, národniar, podporoval rozvoj slovenskej reči.
Kanonik, profesor v kňazskom seminári, kráľovský radca, opát, riaditeľ Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.
Vypracoval štatút a domáci poriadok seminára a bol jeho prvým rektorom.

 


Spracované podľa:
LEXIKÓN KATOLÍCKYCH KŇAZSKÝCH OSOBNOSTÍ SLOVENSKA, LÚČ, 2000
V MENE BOŽOM, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 2000