Prihláška do kňazského seminára

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

www.ku.sk                                                                    tel.: +421 53 419 41 26
rektorat@kapitula.sk                                                      fax: +421 53 419 41 23

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Prosíme tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára dali o svojom úmysle vedieť prostredníctvom svojich pánov farárov. Farári (farskí administrátori) nech do konca januára nahlásia na adresu rektor@kapitula.sk meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodeniatel. číslo a mailovú adresu uchádzača. Následne bude každý uchádzač kontaktovaný rektorátom kňazského seminára.

Na prvom stretnutí sa uchádzači dozvedia všetky podrobnosti ohľadom podania prihlášky na štúdium katolíckej teológie. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára, resp. farár uchádzača musí o tom vedieť. Termín podania prihlášky na štúdium pre magisterský študijný program katolícka teológia (kandidáti kňazstva): do 30. apríla 2024.

PRIHLÁŠKA - pdf

Termín konania prijímacej skúšky: 10. júna 2024 (pondelok)

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €

Deň otvorených dverí: 21. apríla 2024 (Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera)

 

Adresa na podávanie prihlášky:     Katolícka univerzita v Ružomberku
                                                       Teologický inštitút v Spišskom Podhradí
                                                       Spišská Kapitula 12
                                                       053 04 Spišské Podhradie

Bankové údaje:

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu:Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0008 5886

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko študenta - „PP“

Variabilný symbol: 1510501, Konštantný symbol: 0308

 

Prílohy k prihláške (originály alebo úradne overené kópie):

 • rodný list
 • maturitné vysvedčenie (ak bolo získané v zahraničí, tak aj rozhodnutie o jeho nostrifikácii), pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom
 • štruktúrovaný životopis
 • lekárske svedectvo o spôsobilosti štúdia na vysokej škole – je súčasťou prihlášky
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €/prihláška
 • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná
 • krstný list so záznamom o birmovke
 • sobášny list rodičov z farského úradu


Kritériá pre prijatie na štúdium Katolícka teológia:

 • prospech na strednej škole: max. 20 bodov
 • písomný test: max. 80 bodov
 • písomná práca: max. 20 bodov
 • ústny pohovor: max. 20 bodov

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke TF KU a Teologického inštitútu.
Na jednej prihláške sa možno uchádzať len na jeden študijný program.
Pre kandidátov denného štúdia Katolíckej teológie je zabezpečené ubytovanie.
 

Poplatok za prijímacie konanie: 35,– € / prihláška

Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Štandardná dĺžka štúdia pri študijnom programe katolícka teológia: 6 rokov

Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: denné štúdium 5

 

Študijné materiály na prijímacie pohovory programu Katolícka teológia:

 • gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
 • Sväté písmo
 • Katechizmus Katolíckej cirkvi (SSV 1998)
 • Dejiny týkajúce sa Katolíckej cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc dejepisu.


Uplatnenie absolventov:

Absolvent magisterského študijného programu katolícka teológia po kňazskej vysviacke sa uplatní ako rímskokatolícky kňaz. O jeho zadelení a uplatnení v spoločnosti rozhoduje vlastný ordinár (diecézny biskup alebo rehoľný predstavený); ako kňaz v pastorácii sa venuje duchovnej formácii ľudí v spoločenstve, ktoré mu je zverené. Vysvätení kňazi ako aj absolventi laici sa môžu venovať vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne prednášaniu teologických disciplín na vysokých školách; svoje uplatnenie nachádzajú v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách katolíckej Cirkvi, ale aj v iných povolaniach vyžadujúcich široký rozhľad humanitného zamerania.

PRIHLÁŠKA - pdf

Hranice bodov za maturitnú skúšku si môžete pozrieť tu.