Novéna k Sedembolestnej Panne Márii

Pozývame vás duchovne sa spojiť s nami spoločne v modlitbe!
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. ( Mt 18,20)

MODLITBA ZVERENIA SA PANNE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v našej domácnosti si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ.

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

Pod tvoju ochranu...

 MODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA

 

Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš,

 • ktorý nech rozmnožuje našu úctu k Sedembolestnej Matke,
 • ktorý nech posilňuje našu dôveru k Sedembolestnej Matke,
 • ktorý nech roznecuje našu lásku k Sedembolestnej Matke.

Tajomstvá:

 1. Ktorého utrpenie ti predpovedal prorok Simeon.
 2. S ktorým si utekala do Egypta.
 3. Ktorého si s bolesťou tri  dni hľadala.
 4. Ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste
 5. Ktorého si videla na kríži umierať.
 6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
 7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.

Každé tajomstvo sa modlí: 

 • Otče náš....
 • Zdravas 7x...
 • Sláva....
 • Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária... Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...

 

Modlitba na záver:

Modlime sa: Prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý prorok Simeon. Skrze Krista nášho Pána. Amen.