Požehnanie breviárov

V stredu 8. novembra 2023 v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka požehnal pomocný biskup Mons. Ján Kuboš breviáre bohoslovcom piateho ročníka.

Breviár je kniha, pozostávajúca zo 4 zväzkov, ktorá obsahuje texty liturgie hodín. Tento spôsob modlitby, nazývaný tiež posvätné ofícium, je denná modlitba katolíckej Cirkvi latinského obradu. Modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici.

Modlitba je pre kresťanov podstatný a nevyčerpateľný zdroj už od samotných počiatkov. Na konci Lukášovho evanjelia čítame, že po Nanebovstúpení „Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha“ (Lk 24,52-53). Podobne aj v Liste Efezanom sv. Pavol povzbudzuje veriacich, aby sa modlili „v každom čase“ (porov. Ef 6,18). V priebehu prvých storočí sa začala vyvíjať ucelená forma dennej modlitby. V 4. storočí sv. Benedikt z Norcie uvádza v mníšskej regule úplnú štruktúru modlitby hodín, ktorá obsahuje nočné ofícium, ranné chvály, primu, terciu, sextu, nonu, vešpery a kompletórium. V priebehu dejín prešla táto liturgia viackrát reformou a dokonca došlo aj k jej úpadku z dôvodu nesúladu s prirodzeným rytmom dňa.

Na Druhom vatikánskom koncile prebehla obnova tejto modlitby a v dokumente Sacrosanctum concilium sa o nej píše takto: „Posvätné ofícium je podľa dávnej kresťanskej tradície zostavené tak, aby sa priebeh celého dňa i noci posväcoval chválením Boha... Preto všetci, ktorí konajú túto modlitbu, plnia povinnosť Cirkvi a zároveň majú účasť na najvyššej cti Kristovej Nevesty, lebo keď Bohu vzdávajú chválu, stoja pred Božím trónom v mene Matky Cirkvi“ (SC kap. IV., 84-85).

Modlitba breviára má dôležité miesto aj v dennom programe bohoslovcov na Spišskej Kapitule. Štyrikrát do dňa sa schádzajú v kaplnke a liturgiou hodín chvália Boha. Pre bratov piatakov, Rastislava Krempaského, Dominika Martineka a Mariána Murína, bolo požehnanie a odovzdanie breviárov symbolom odovzdanosti sa Pánovi v modlitbe, no i ďalším krokom k ich diakonskej vysviacke, ktorá ich čaká v júni 2024.

Zahrňme ich aj ostatných bohoslovcov do svojich modlitieb!