Spolupráca so zahraničnou univerzitou sa rozvíja

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule a Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívili v piatok 1. októbra 2021 najvyšší predstavitelia Západo-ukrajinskej národnej univerzity (ZUNU) v Ternopile, aby dohodli spoluprácu vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej oblasti.

V nadväznosti na zmluvu o spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku sa v stredu 13. októbra 2021 uskutočnila v Ternopile medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Medzináboženský dialóg a jeho vplyv na spoločnosť, politiku, biznis a kultúru“. Konferenciu organizovala Fakulta sociálnych a humanitných vied ZUNU. Kňazský seminár a Katolícku univerzitu v Ružomberku na konferencii zastupoval prodekan TF KU a tajomník študijného oddelenia TI KU ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

Konferenciu otvoril rektor ZUNU Andriy Krysovaty, ktorý vyzdvihol potrebu komunikácie a dialógu slovami: „Moderný svet je priestorom otvoreného dialógu so zástupcami iných kultúr, tradícií a náboženstiev. Cieľom takejto komunikácie je vybudovať mierumilovnú a civilizovanú spoločnosť, v ktorej sa nikto nebude báť straty identity, ale zároveň nebude priestor na diskrimináciu a urážanie. Komunikáciu možno považovať za hlavný princíp ľudskej interakcie, pretože moderná masová informačná spoločnosť stále viac vyžaduje nové typy, metódy a príležitosti komunikácie a náboženská komunikácia je jedným zo základných spôsobov komunikácie.“

Dekanka Fakulty sociálnych a humanitných vied Oksana Homotyuk vo svojom príhovore zdôraznila, že skutočný dialóg je zameraný na nájdenie porozumenia medzi stranami, ktoré majú na rovnaký prípad odlišnú alebo opačnú víziu. Ide o prijatie spoločných ľudských hodnôt a zásad: dobra, rešpektu, porozumenia, podpory a vzájomnej spolupráce v sociálnej oblasti.

Počas konferencie účastníci hovorili aj o dialógu v sociálno-kultúrnom, spoločenskom, obchodnom a politickom rozmere, o problémoch náboženskej identity, ako aj o prínose náboženských denominácií k zachovaniu duchovného a kultúrneho dedičstva.

Peter Majda