Zasadanie Komisie pre klerikov KBS a Rady pre rodinu v Spišskej Kapitule

V pondelok 6 novembra 2023 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnilo spoločné zasadanie Komisie pre klerikov KBS a Rady pre rodinu KBS. Zasadnutia sa zúčastnili biskupi - Mons. Viliam Judák, Mons. Tomáš Galis, Mons. Stanislav Stolárik, Vladyka Cyril Vasiľ a Mons. Ján Kuboš. Prítomní boli aj rektori kňazských seminárov na Slovensku, dekani teologických fakúlt a prizvaní odborníci a znalci v oblasti formácie kléru a pastorácie rodín.

Prvá časť zasadania bola spoločná, na ktorej bola preberaná otázka zlepšenia prípravy a formácie seminaristov a kňazov na pastoráciu rodín. V druhej časti zasadala len Komisia pre klerikov KBS. V rámci jej programu bol predstavený  Štatút trvalých diakonov na Slovensku a ďalšom bode členovia komisie a znalci Komisie pre klerikov KBS dokončili konečnú úpravu dokumentu Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - nationalis (Základný poriadok formácie budúcich kňazov na Slovensku). Znalcom Komisie pre klerikov KBS boli zároveň odovzdané menovacie dekréty na nové 5 ročné obdobie.

Predseda Komisie pre klerikov KBS biskup Mons. Viliam Judák na konci poďakoval bohoslovcom a predstaveným kňazského seminára za poskytnuté zázemie, obsluhu a obed. Na záver dal všetkým účastníkom požehnanie Vladyka arcibiskup Cyril Vasiľ.