Pamätný deň prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Božím sluhom Jánom Vojtáššakom

Na úvod sa prihovoril vsdp. doc. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý povedal: „V súčasnej dobre, keď sa spamätávame z pandémie, ale aj v dňoch tohto týždňa sa svet ocitol zoči voči vojne v súvislosti s napadnutím Ukrajiny, sme svedkami manipulácie pravdy a faktov. Žijeme v atmosfére, keď ľudia akoby neboli, že sú manipulovaní a zriedka sa pýtajú, čo je pravda. Veľmi ľahko uveria rôznym hoaxom, polopravdám a klamstvám. Ešte horšie sa dala pravda objaviť v dobe, v ktorej žil Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Ľudia boli manipulovaní tlačou, rozhlasom a televíziou. V prípade biskupa Vojtaššáka to bola zámerná manipulácia s jediným cieľom: aby oddelili Boží ľud od tejto významnej osobnosti Cirkevných a národných dejín. My sa tu dnes stretávame v tejto seminárskej kaplnke sv. Jána Nepomúckeho, pretože zajtra máme Pamätný deň prevzatia úradu spišského diecézneho biskupa Jánom Vojtaššákom. Chceme sa tak poďakovať Pánu Bohu za dar života tohto biskupa a za jeho obdivuhodnú a rozsiahlu biskupskú službu pre dobro Božieho ľudu na Slovensku. Robíme tak v Kňazskom seminári, ktorí nesie jeho meno od roku 1990, keď bol biskup Vojtaššák súdom úplne rehabilitovaný.“ 

V homílií sa bohoslovcom a poslucháčom Rádia Lumen prihovoril Mons. Anton Tyrol, farár v Zuberci. Na príklade mnohých čností a svedectiev priblížil biskupov život, jeho životné postoje i utrpenie v časoch totality. Na záver sa prihovoril aj Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy: „Moje poďakovanie patrí aj Rádiu Lumen, ktoré nám umožnilo vytvoriť duchovný most s vami, milovaní bratia a sestry, ktorí ste s nami duchovne spojení a podporujete nás svojimi modlitbami a obetami, aby sme mohli Kauzu blahorečenia doviesť do úspešného konca. Ďakujem aj prestaveným Kňazského seminára, ktorý nesie meno Božieho sluhu biskupa Jána Vojatššáka za srdečné prijatie, bohoslovcom za prípravu liturgie a spevov. Sme vďační za to, že medzi nami, žil a pôsobil kandidát na blahorečenie, ktorého Rímska fáza blahorečenia aktuálne prebieha a ktorého životný príbeh a svedectvo môže osloviť a povzbudiť aj ľudí dnešnej doby. Aspoň niečo z tých jeho čností si chcem osvojiť aj my.“ 

Po svätej omši sa konala prednáška na tému Proces s tromi vlastizradnými biskupmi, ktorú predniesol cirkevný historik ThDr. Gabriel Brenza, PhD., ktorý na záver povedal: „Pán biskup Vojtaššák je pre nás veľkým vzorom, aby sme aj v tejto neľahkej dobe aj my ostali verní Bohu, Cirkvi a koniec koncov aj k národu, ktorému sme poslaní. Vy tu máte vzácny poklad, že tu máte jeho ostatky v katedrále a že máte seminár, ktorý on vybudoval. Chlapci, rozmýšľajte o ňom, modlite sa k nemu a nasledujte ho, aby ste sa stali kňazmi, ktorí obstanú v dobe, ktorá možno bude ťažšia, ako bola doba, v ktorej žil otec biskup. A nám nech Pán Boh pomáha, aby sme aj my, ktorí sme v kňazskej službe, vytrvali vo vernosti Bohu a Cirkvi podľa jeho vzoru. A či sa dožijeme alebo nedožijeme jeho blahorečenia, nám biskupa Jána Vojtaššáka zo srdca nikto nevytrhne.“

Peter Jurčaga

HOMÍLIA Mons. Antona Tyrola