Ďakovný list rektora seminára na Nedeľu Dobrého pastiera

Na blížiacu sa Nedeľu Dobrého pastiera napísal rektor kňazského seminára ďakovný list, v ktorom ďakuje kňazom a dobrodincom za modlitby, priazeň a podporu. Poukazuje v ňom na význam Nedele Dobrého pastiera:

Nedeľa Dobrého pastiera je výzvou pre veriacich, aby mali Ducha nábožnosti a sily, a zároveň je výzvou pre povolaných, aby boli hodnými služobníkmi Pánovho oltára a odvážnymi i pokornými hlásateľmi evanjelia.

Veriacich prosí, aby pamätali na bohoslovcov hlavne pri eucharistických adoráciách: 

Preto vás, drahí bratia a sestry, prosím, aby ste aj naďalej pamätali hlavne pri eucharistických adoráciách na seminaristov a vyprosovali nové kňazské povolania pre túto diecézu.

Veľká vďaka patrí aj dobrodincom za ich skutky dobročinnej lásky v prospech kňazského dorastu. Rektor sa v liste obracia aj na nich:

Vďaka patrí aj všetkým dobrodincom za ich angažovanosť a skutky dobročinnej lásky. Aj vďaka nim môže kňazský seminár napredovať a napĺňať svoje poslanie.

Rektor kňazského seminára Peter Majda v ďakovnom liste spomína aj biskupa Františka Tondru, ktorý zomrel pred 10 rokmi a zároveň ďakuje kňazom za ich obetavosť a príkladný kňazský život:

Preto ďakujeme aj vám, drahí spolubratia kňazi, za vašu obetavú službu, ktorú na poli vzbudzovania kňazských povolaní vo farnostiach robíte, či už adoráciami, spoločnými modlitbami, rôznymi aktivitami s mládežou, duchovnými obnovami, ale hlavne obetavým a príkladným kňazským životom.

Nakoniec informuje o počte bohoslovcov v kňazskom seminári:

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa v tomto roku na kňazstvo pripravuje 32 bohoslovcov. Do prvého ročníka sa hlási 9 nových uchádzačov a v júni budú vysvätení 2 novokňazi a 7 diakoni. Prosím vás o modlitby za nich.

Celý text listu je dostupný tu: ĎAKOVNÝ LIST REKTORA