Mariánska akadémia

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021 sa o 11.00 vo veľkej aule kňazského seminára v rámci komunity seminaristov konala Mariánska akadémia. Slávnosť už tradične pripravili bohoslovci 4. ročníka. Akadémia sa niesla v duchu témy: Áno, nech sa tak stane! Prednášku na túto tému si pripravil a predniesol prodekan a tajomník študijného oddelenia TI TF KU ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD., ktorý vyzdvihol Máriinu vieru, pokoru a poslušnosť. Program spestrila svojim spevom aj Schola cantorum pod vedením regenta Mgr. art. Petra Hovanca a organistu Dávida Olexu. Na záver akadémie sa prihovoril prítomným rektor kňazského seminára Peter Majda, ktorý podčiarkol, že tie najdôležitejšie rozhodnutia sa dejú v tichosti, bez okázalosti a pompéznosti, ako o tom svedčia udalosti spojené so životom Ježiša a Panny Márie. Otec biskup Mons. Ján Kuboš potom odovzdal novým lektorom a akolytom latinské dekréty o prijatých ministériách.

Peter Majda